فورم تقاضای اطلاعات

 

قوانین و طرزالعمل های اطلاع رسانی

# قوانین و طرزالعمل ها دانلوډ 
1 قانون جدید دسترسی به اطلاعات دانلود نماید
2

رهنمود شیوه ی اطلاع رسانی

دانلود نماید

 

 

دانلود نمونه فورم دسترسی به اطلاعات 
اکادمی علوم افغانستان طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، متعهد به پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم در مورد فعالیت ها و دستاورد های این اداره می باشد. شهروندانی که خواهان اطلاعات مرتبط به فعالیت‌های این اداره باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات به مسئول دسترسی به اطلاعات این اداره ارسال نمایند.
مسئول اطلاع رسانی : 

آمر ارتباط عامه: محمد صادق

0777535313

 

جهت پيگیری از فورمه اطلاع رسانی تان به ریاست نشرات اکادمی علوم مراجعه نماید

این فورم ها را دانلود نمایید 

 

شماره فورم
۱ فورم تقاضای اطلاعات
۲ فورم ثبت شکایات