تدارکات

آمریت تدارکات اکادمی علوم افغانستان در پلان تدارکات سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد ۱۱ پروژه داشت که از آن جمله ۱۰ پروژه قرارداد آن عقد شده و متباقی ۱ پروژه بنابر کمبود بودجه طی مراحل تدارکاتی نگردیده است . که از آن جمله به تعداد ۷ پروژه از بودجه عادی و به تعداد ۴ پروژه از بودجه انکشافی تمویل میگردد.

# نام فایل داونلود
1 لیست قرارداد های عقد شده سال مالی 1399 اکادمی علوم داونلود نمایید
2 پلان تدارکاتی سال مالی 1399 تجدید شده داونلود نمایید
3 تعدیل پلان ۱۳۹۸ داونلود نمایید