مالی

بودجه و مصرف سال 1400  :

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال 1400 جمعاْ مبلغ (337275120) سه صدو سی وهفت میلیون و دو صدو هفتادوپنج هزارو یک صدو بیست افغانی میباشد.

بودجه عادی :

مبلغ (331313517) دوصدونودوسه میلیون وهفت صدوهشتادوهشت هزاروهفت صدوبیست ودو افغانی .

بودجه انکشافی :

مبلغ (33558331) سی و سه میلیون و پنج صدو پنجاو هشت هزار و سه صدوسی و یک افغانی .

مصرف بودجه عادی :

مبلغ دوصدوهفتادویک میلیون وهشت صدوپنجا وهشت هزاروشش صدوسی وشش (190599549) افغانی که فیصدی مصرف بودجه عادی 92.5 ٪ میباشد.

مصرف بودجه انکشافی :

دوازده میلیون و نه صدو پنجا و چهار هزار و چهار صدوپنج (12954405) افغانی که مصرف فیصدی بودجه انکشافی 38.6 ٪ میباشد.

۱۴۰۰ مالی کال ګزارش

شماره بودجه/گزارش و اسناد مالی دانلود
۱ بودجه و مصرف سال 1399 دانلود
۲ اصل منظوری و مصرف ربع اول و دوم بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ دانلود
۳ گزارش سالی مالی ۱۳۹۸ دانلود