مالی

بودجه و مصرف سال 1398:

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال 1398 جمعاْ مبلغ (283266457) دو صدوهشتادوسه میلیون ودو صدو شصت وشش هزار و چهار صدوپنجا و هفت افغانی میباشد.

بودجه عادی :

مبلغ (250477457) دو صدوپنجا میلیون و چهارصدو پنجاو هفت افغانی .

بودجه انکشافی :

مبلغ (32789000) سی و دود میلیون و هفت صدو هشتادونه هزار افغانی .

مصرف بودجه عادی :

مبلغ دو صدوچهل و پنج هزارو هشت صدوهشتادو دو هزارو هفت صدو هفتادویک (245882771) افغانی که فیصدی مصرف بودجه عادی 98٪ میباشد.

مصرف بودجه انکشافی :

چهارده میلیون و هشت صدو هفتادوشش هزارو هشت صدو جهل و هشت(14876848) افغانی که مصرف فیصدی بودجه انکشافی 46٪ میباشد.

chart chart 2

 

table 

شماره بودجه/گزارش و اسناد مالی دانلود
۱ اصل منظوری و مصرف ربع اول و دوم بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ دانلود
۲