مطالعات منطقه ای

سيمه ييز مطالعات

د سيمه ييزو مطالعاتو مجله د ۱۳۸۵ لمريز كال د وري په مياشت كې كله چې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د علومو اكاډمي په چوكاټ كې د سيمه ييزو مطالعاتو د مركز بنسټ كېښود ل شو ، تاسيس شوه.

د سيمه ييزو مطالعاتو مجله د سيمه ييزو مطالعاتو د مركز د علمي ژورنال او خپرونې په توګه ، له هماغه پېله زياتره د سيمې په كچه د سياسي ، اقتصادي او فرهنګي اړيكو او بدلونونو په څېړلو او راسپړلو خپلو خپرونو ته دوام وركړى دى ، د دې ترڅنګ د محمود طرزي د فكري بنسټ د علمي او تحليلي ناستو راپورونه هم د همدې مجلې د هرې ګڼې په پاى كې خپرېږي .

دغه مجله په دريو ژبو ( پښتو ، دري او انګليسي) باندې خپلو مينه والو ته د علمي اصولو او معيارونو په پام كې نيولو سره د سيمې په كچه علمي او څېړنيزې سياسي مقالې وړاندې كوي .

دغه مجله د علومو اكاډمي د نورو علمي مجلو ترڅنگ د فصلنامې په بڼه په هرو دريو مياشتو كې يو ځل خپرېږي او د علم او پوهې مينه والو ته وړاندې كيږي .

مجموعه مجلات سال ۱۴۰۱ مطالعات منطقه یی

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱  مجله مطالعات منطقه یی شماره ۱-۲  سال۱۴۰۱ ۲  مجله مطالعات منطقه یی شماره ۳-۴ سال۱۴۰۱    
           

مجموعه مجلات سال ۱۴۰۰ مطالعات منطقه یی

شماره مجله شماره مجله
۱     مجله مطالعات منطقه یی شماره ۱-۴  سال۱۴۰۰ ۲  

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۹ مطالعات منطقه یی

شماره مجله شماره شماره شماره مجله
۱ مجله مطالعات منطقه یی شماره ۱- ۲ سال ۱۳۹۹ ۲   ۳  
           

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۸ مطالعات منطقه یی

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱ مجله مطالعات منطقه یی شماره ۱-۲ سال ۱۳۹۸ ۲ مجله مطالعات منطقه یی شماره سوم ۳ مجله مطالعات منطقه یی شماره چهارم
۴   ۵   ۶