تماس با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

کابل - افغانستان
1279 220 20 (0) 93 +
info@asa.gov.af