معرفی دفتر منشی علمی اکادمی علوم

دفتر منشی علمی اکادمی علوم افغانستان از سال 1369 هـ.ش به این طرف در ساختار شکیلاتی اکادمی علوم فعالیت دارد. تشکیل فعلی آن با شمول پرسونل علمی، اداری و خدماتی به 6 تن می رسد.

اولین منشی علمی اکادمی علوم دکتور عبدالسمیع غفاری بود، که علاوه بر وظیفه منشی علمی همزمان وظیفۀ معاون اول اکادمی علوم را نیز به عهده داشت.

 در بند دوم ماده هفتم قانون اکادمی علوم در کنار کلمه منشی علمی کلمه معاون علمی نیز به کار رفته است. بر اساس ماده متذکره معاون علمی اکادمی علوم مطابق اسناد تقنینی مربوطه   به اساس پیشنهاد رییس عمومی اکادمی علوم افغانستان و منظوری رییس جمهور تعیین می شود.

معاون علمی اکادمی علوم (دفتر منشی علمی) وظایف ذیل را انجام می دهد:

1. تدویر جلسات شورای علمی در هر ماه دو بار و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده نیز دایر گردد.

2. ارزیابی و مطالعه دقیق اسناد ترفیعات علمی و همچنان پروژه های علمی- تحقیقی اعضای اکادمی علوم و ارایه آن جهت تصویب به شورای علمی.

3. اداره و نظارت پروسه  امتحان شمولیت در کادر علمی اکادمی علوم.

4. اشتراک و سهم گیری فعال در جلسات کمیسیون تدویر سیمینار های علمی- تحقیقی اکادمی علوم و سایر نهاد های علمی و فرهنگی.

5. بذل همکاری با ریاست نشرات در مورد سنجش حق الزحمه های اعضای علمی اکادمی علوم.

6. اداره نظارت کمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی داوطلبان شمولیت در کادر علمی اکادمی علوم.

7. همکاری فعال در ترتیب و تهیه اسناد تقنینی اکادمی علوم و طی مراحل قانونی آن.

8. نظارت از پروسه دفاع رساله های علمی- تحقیقی اعضای علمی اکادمی علوم.

9. سهم گیری در رهنمایی اعضای اکادمی و سایر نهاد های علمی- تحقیقی داخلی و خارجی.

10. سازماندهی میز های مدور و مصاحبه ها در وسایل اطلاعات جمعی مشور به ارتباط مسایل مبرم ملی و بین المللی.

11. سهم گیری فعال در کمیسیون ارزیابی آثار دانشمندانی که خود را به رتب علمی اکادمیسین و کاندید اکادمیسین کاندید نموده است.

12. نظارت از تطبیق اسناد تقنینی و سایر لوایح و طرزالعمل های اکادمی علوم.

13. پیشنهاد ایجاد کمیسیون ها و کمیته های انسجام امورات علمی به شورای علمی.

14. مهیا ساختن زمینه ارتقاء دانشمندان در عرصه های مختلف علمی- تحقیقی تدویر کورس های کوتاه مدت (Research Methodology) و لسان انگلیسی به کمک منابع داخلی و خارجی.

15. تحریر و تنظیم مصوبه های شورای علمی و سایر امور مربوطه.

16. همکاری در نوشتن، ترجمه و ادیت آرتیکل ها دایرة المعارف آریانا.

17. رهنمایی پروژه ها و ارایه تقاریظ در صورت ضرورت.

18. اشتراک در مجالس علمی، سیمینار ها و کنفرانس ها در داخل و خارج اکادمی علوم.

19. در صورت ضرورت و لزوم دید، تجدید نظر بر قانون، مقرره ها و لوایح اکادمی علوم.

20. نظارت از پروسه دفاع رساله های علمی- تحقیقی اعضای علمی اکادمی علوم.

21. تحریر و تنظیم فیصله های شورای علمی و سایر مکاتیب مربوط به دفتر منشی علمی.

22. ثبت فیصله های شورای علمی در کتاب پروتوکول جلسات شورای علمی.

23. ثبت فیصله های شورای علمی در تصویب نامه های پروژه های علمی، سجل ترفیعات علمی و سایر اسناد مربوط به دفتر منشی علمی.

24. بر اساس قانون کاپی رایت افغانستان عضویت   کمیسیون متذکره را در وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد.

25. عضویت کمیته تقنین وزارت عدلیه را  دارد.

26. امور مربوط به اسناد تقنینی اکادمی علوم را با اداره های دیگر شریک می سازد، در این مورد تدویر جلسات مشترک داد و گرفت مراسلات از طرف معاونیت علمی اکادمی علوم نظارت می شود.