شماره های تماس مقام، معاونين و رؤسای اکادمی علوم

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس 

ایمیل آدرس

1

محقق شوکت الله عابد

 رئیس دفتر ۰۲۰۲۲۰۱۱۹۷ shaukatullahabid@gmail.com

2

عبیدالله غفاری

سکرتر مقام

۰۲۰۲۲۰۱۱۹۳

chiefofstaff.asa@gmail.com
3

معلم نیاز خان محتاج

رئیس عمومی مالی و اداری

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۳

deputyoffinance@asa.gov.af

4

مولوی محمد عمر جلال

رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

info@asa.gov.af

5

مولوي محب الله عصمت 

رئس روابط فرهنگی

۰۲۰۲۲۰۱۱۸۹

culturalrelation@asa.gov.af

6 شجاع الله امان رئیس مالی و حسابی ۰۲۰۲۲۰۱۲۱۴ financialdirectorate@asa.gov.af
7   آمر منابع بشری ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۷ human.resource@asa.gov.af
8

عزت الله عزت

مدیر عمومی ویب سایت

۰۷۷۷۶۴۶۲۵۳

ezatullah.afghan@asa.gov.af