شماره های تماس مقام، معاونين و رؤسای اکادمی علوم

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس 

ایمیل آدرس

1

سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب

 رئیس اکادمی علوم افغانستان

 

zahirshakeeb@asa.gov.af

2

سرمحقق رفیع الله نیازی

منشی علمی

 

Rafiullah.niazi@asa.gov.af

3 شوکت الله عابد  رئیس دفتر ۰۲۰۲۲۰۱۱۹۷ shaukatullah.abid@asa.gov.af

4

عبیدالله غفاری

سکرتر مقام

۰۲۰۲۲۰۱۱۹۳

chiefofstaff.asa@gmail.com
5

محمد حامد مصلح

معاون مالی و اداری

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۳

deputyoffinance@asa.gov.af

6

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

info@asa.gov.af

7

سید حمیدالله موسویان

رئس روابط فرهنگی

۰۲۰۲۲۰۱۱۸۹

culturalrelation@asa.gov.af

8 شجاع الله امان رئیس مالی و حسابی ۰۲۰۲۲۰۱۲۱۴ financialdirectorate@asa.gov.af
9 سید نذرالله عابد آمر منابع بشری ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۷ human.resource@asa.gov.af
10

عزت الله عزت

مدیر عمومی ویب سایت

۰۷۶۷۴۸۱۷۰۵

ezatullah.afghan@asa.gov.af