د علومو اکاډمي د مقام، مرستيالانو او رئيسانو د اړيکو شمېرې

شمیره

نوم

دنده

د ټلیفون شمیره

ایمیل آدرس

1 شوکت الله عابد ريیس دفتر ۰۲۰۲۲۰۱۱۹۷ shaukatullah.abid@asa.gov.af
2

عبیدالله غفاری

سکرتر مقام

۰۲۰۲۲۰۱۱۹۳

chiefofstaff.asa@gmail.com
3

محمد حامد مصلح

معاون مالی و اداری

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۳

deputyoffinance@asa.gov.af

4

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

info@asa.gov.af

5

سید حمیدالله موسویان

رئیس روابط فرهنگی

۰۲۰۲۲۰۱۱۸۹

culturalrelation@asa.gov.af

6 شجاع الله امان رئیس مالی و حسابی ۰۲۰۲۲۰۱۲۱۴ financialdirectorate@asa.gov.af
7 سید نذرالله عابد د منابع بشري آمر ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۷ human.resource@asa.gov.af
8 عزت الله عزت د ویب سایټ عمومی مدیر ۰۷۶۷۴۸۱۷۰۵ ezatullah.afghan@asa.gov.af