لرغون پیژندنه

د باستان شناسی مجلې لنډه مخینه

د ۱۳۹۸ کال د باستان شناسی مجلې ګڼې

شمیره ګڼه شمیره کڼه شمیره ګڼه
۱ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۸ کال لومړی ګڼه ۲ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۸ کال دوهمه ګڼه ۳  
           

 

د ۱۳۹۷ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۷ کال څلورمه ګڼه ۲   ۳  
۴          

د ۱۳۹۵ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ باستان شناسی مجلی شپاړسمه ګڼه ۲   ۳  
           

د ۱۳۹۴ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

شمیره ګڼه شمیره کڼه
۱ باستان شناسی مجلی ۱۲ ګڼه د ۱۳۹۴ کال ۲