لرغون پیژندنه

د باستان شناسی مجلې لنډه مخینه

د باستان شناسی مجلې د ۱۳۹۸ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۸ کال لومړی ګڼه ۲ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۸ کال دوهمه ګڼه ۳  
           

 

د باستان شناسی مجلې د ۱۳۹۷ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ باستان شناسی مجله د ۱۳۹۷ کال څلورمه ګڼه ۲   ۳  
۴          

د باستان شناسی مجلې د ۱۳۹۵ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ باستان شناسی مجلی شپاړسمه ګڼه ۲   ۳  
           

د باستان شناسی مجلې د ۱۳۹۴ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ باستان شناسی مجلی ۱۲ ګڼه د ۱۳۹۴ کال ۲