تړونونه

د افغانستان د علومو اکاډمي د معاهداتو، تړونلیکونو، بین المللي هوکړه لیکونو او بین الحکومتي پرتوکولونو فهرست 

# د بین المللی معاهداتو لیستونه  ډاونلوډ
1 د علومو اکاډمی د بین المللی معاهداتو او تړونونو لست ډاونلوډ یې کړئ
2