آریانا

د آریانا مجلې د ۱۳۹۸ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ اریانا مجله ۱ -۲ ګڼه ۱۳۹۸ کال ۲ اریانا مجله ۲ ګڼه ۱۳۹۸ کال ۳  
           

د آریانا مجلې د ۱۳۹۷ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ اریانا مجله ۲ ګڼه ۱۳۹۷ ۲ اریانا مجله ۳ ګڼه ۱۳۹۷ ۳ اریانا مجله ۴ ګڼه ۱۳۹۷
۴ اریانا مجله ۴۳۲ - ۴۳۳ ګڼه         

د آریانا مجلې د ۱۳۹۶ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ اریانا مجله څلورمه ګڼه ۱۳۹۶ ۲  

د آریانا مجلې د ۱۳۹۵ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ آریانا مجله لومړی ګڼه ۱۳۹۵ کال ۲ آریانا مجله دوهمه ګڼه ۱۳۹۵ کال