آریانا

د ۱۳۹۸ کال د آریانا مجلی ګڼې

شمیره ګڼه شمیره ګڼه شمیره ګڼه
۱ اریانا مجله ۱ -۲ ګڼه ۱۳۹۸ کال ۲ اریانا مجله ۲ ګڼه ۱۳۹۸ کال ۳  
           

د ۱۳۹۷ کال د آریانا مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ اریانا مجله ۲ ګڼه ۱۳۹۷ ۲ اریانا مجله ۳ ګڼه ۱۳۹۷ ۳ اریانا مجله ۴ ګڼه ۱۳۹۷
۴ اریانا مجله ۴۳۲ - ۴۳۳ ګڼه         

د ۱۳۹۶ کال د آریانا مجلی ګڼې

شمیره مجلی شمیره مجلی
۱ اریانا مجله څلورمه ګڼه ۱۳۹۶ 2  

د ۱۳۹۵ کال د آریانا مجلې ګڼې

شمیره ګڼه شمیره ګڼه
۱ آریانا مجله لومړی ګڼه ۱۳۹۵ کال ۲ آریانا مجله دوهمه ګڼه ۱۳۹۵ کال