د علومو اکاډمي تشکیل

د علومو اکاډمي د ۱۳۹۸ کال د تشکیل جوړښت

تشکیل سال مالی ۱۳۹۸ اکادمی علوم

سترکچر اکادمی علوم