تبیان

د ۱۳۹۹ تبیان مجلې ګڼې

شمیره ګڼه شمیره ګڼه شمیره کڼه
۱ تبیان مجله ، د ۱۳۹۹ کال لومړی ګڼه ۲   ۳  
           

د ۱۳۹۸ تبیان مجلې ګڼې

شماره مجله  شماره مجله  شماره مجله
۱ تبیان مجله ، د ۱۳۹۸ کال لومړی ګڼه ۲ تبیان مجله د ۱۳۹۸ کال دوهمه ګڼه ۳ تبیان مجله د ۱۳۹۸ کال دریمه ګڼه
           

د ۱۳۹۶ تبیان مجلې ګڼې

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱ څلورمه ګڼه تبیان مجله ۱۳۹۶ ۲      
           

د ۱۳۹۴ تبیان مجلي ګڼې

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱

۴۵ ګڼه تبیان مجله ۱۳۹۴

۲   ۳