بورد شکایات اکادمی علوم افغانستان

ثبت شکایات

متقاضیان محترم شما میتوانید شکایات خود را با دانلود نمودن فورم ذیل ثبت و با ما شریک سازید.

برای دریافت  فورم ثبت شکایات اینجا کلیک نمایید.

 

مرکز شکایات

برای دریافت فورم ثبت شکایات کارکنان اینجا کلیک نمائید.