د طبیعي - تخنیکي علومو کتابونه

د کابل حوزې د هایدروګرافیکي ځانګړتیاوو څېړنه

معادن پگماتیتی فلزات نادره و احجار قیمتی – نیمه قیمتی افغانستان (پگماتیت های گرانیتی فلزات نادره)

چگونگی سازگاری با تغییرات اقلیم و کاهش خطرات آن در کشور

بررسی اهمیت حیاتی بند کمال خان

د میو کارډ د ST قطعې صعود لرونکې احتشاء د اپیدمیولوژي او خطري فکتورونو څیړنه

دایرة المعارف کودکان و نوجوانان برای شاگردان مکاتب ابتدایی و متوسطه جلد دوم

شیوع مرض لشمانیا ی جلدی و طرق جلوگیری آن در افغانستان

د پروستات د سلیمې هایپر پلازیا د عملیاتي درملنې او له عملیات څخه وروسته د مقدمو اختلاطاتو څېړنه

تعیین برخی مشخصات اگروتخنیکی توت زمینی در شرایط کابل

طرح ایجاد سیستم مسافربری سریع السیر در شهر کابل

د COVID-19 ناروغۍ د پیښو څیړنه

موازین و مسایل اساسی صنعتی‌سازی کشور

د الوګانو د حاصلاتو په کچه باندې د یوریا او دای امونیم فاسفیت سرو د بېلابېلو اندازو اغېز

تاثیر کودهای کیمیاوی مرکب بالای حاصل نبات لوبیا

تعیین وقت مناسب بذر و ت أثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل