سیمه ییز مطالعات

سيمه ييز مطالعات

د سيمه ييزو مطالعاتو مجله د ۱۳۸۵ لمريز كال د وري په مياشت كې كله چې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د علومو اكاډمي په چوكاټ كې د سيمه ييزو مطالعاتو د مركز بنسټ كېښود ل شو ، تاسيس شوه.

د سيمه ييزو مطالعاتو مجله د سيمه ييزو مطالعاتو د مركز د علمي ژورنال او خپرونې په توګه ، له هماغه پېله زياتره د سيمې په كچه د سياسي ، اقتصادي او فرهنګي اړيكو او بدلونونو په څېړلو او راسپړلو خپلو خپرونو ته دوام وركړى دى ، د دې ترڅنګ د محمود طرزي د فكري بنسټ د علمي او تحليلي ناستو راپورونه هم د همدې مجلې د هرې ګڼې په پاى كې خپرېږي .

دغه مجله په دريو ژبو ( پښتو ، دري او انګليسي) باندې خپلو مينه والو ته د علمي اصولو او معيارونو په پام كې نيولو سره د سيمې په كچه علمي او څېړنيزې سياسي مقالې وړاندې كوي .

دغه مجله د علومو اكاډمي د نورو علمي مجلو ترڅنگ د فصلنامې په بڼه په هرو دريو مياشتو كې يو ځل خپرېږي او د علم او پوهې مينه والو ته وړاندې كيږي .

د سیمه یيز مطالعات مجلې د ۱۴۰۱ کال ګڼې

شمېره مجله شمېره مجله شمېره مجله
۱ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۴۰۱ کال ۱-۲ګڼه ۲ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۴۰۱ کال ۳-۴ ګڼه ۳  
           

د سیمه یيز مطالعات مجلې د ۱۴۰۰ کال ګڼې

شمېره مجله شمېره مجله
۱ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۴۰۰ کال ۱-۴ ګڼه ۲  

د سیمه یيز مطالعات مجلې د ۱۳۹۹ کال ګڼې

شمېره مجله شمېره مجله
۱

سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۳۹۹ کال ۳ ګڼه

۲

سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۳۹۹ کال ۴ ګڼه

       

د سیمه یيز مطالعات مجلې د ۱۳۹۸ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۳۹۸ کال ۱-۲ ګڼه ۲ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۳۹۸ کال دریمه ګڼه ۳ سیمه ییز مطالعات مجله ، د ۱۳۹۸ کال څلورمه ګڼه