معاونیت علوم طبیعی

 

معلومات مختصر

معاونیت علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم افغانستان

این معاونیت در ساختار تشکیلاتی اکادمی علوم افغانستان زمانیکه بار اول قانون اکادمی علوم در سال 1360 توشیح گردید تحت نام مرکز علوم طبیعی به فعالیت تحقیقات علمی آغاز نمود، بعداٌ به معاونیت علوم طبیعی – تخنیکی در سال 1367 با ساختار تشکیلاتی چهار مرکز علمی- تحقیقی و یک  مدیریت نشراتی ذیل:

1-    مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت

2-    مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک

3-    مرکز علوم زمین

4-    مرکز علوم طب

ارتقأ نمود. همچنان سکتریت کمیسیون ملی ساینس و تکنالوژی بنا بر پیشنهاد اکادمی علوم و منظوری رئیس صاحب جمهور دولت اسلامی افغانستان در سال 1382 در تشکیل این معاونیت افزود گردید.

انجام تحقیقات علمی در بخشهای مختلف علوم طبیعی هم از علوم اساسی( ریاضی، فزیک، کیمیا  وبیولوژی ) و بخشهای  دیگر از قبیل انرژی، زراعت، مالداری، آبیاری، منابع آب، معادن، صنعت، تکنالوژی کیمیاوی، محیط زیست، طب، فارمسی، استفاده معقول و مؤثر  از منابع طبیعی، انکشاف ساینس و تکنالوژی در کشور، ارزیابی ابداع، کشف، اختراع و انسجام امور تحقیقات علمی در این عرصه اهداف اساسی و علمی این معاونیت را تشکیل می دهد. به همین منظور دانشمندان مراکز تحقیقاتی این معاونیت پروژه های علمی- تحقیقاتی زیادی با در نظرداشت مبرمیت وضرورت جامعه و  انجام کارهای ساحوی و عملی با امکانات  دست داشته تخنیکی اکادمی علوم و وزارت های سکتوری :   وزارت زراعت، آبیاری و مالداری( استفاده از فارم های تحقیقاتی)  وزارت انرژی و آب، وزارت صحت عامه( استفاده از شفاخانه ها)، وزارت معادن و پترولیم، وزارت صنعت و تجارت، شهرسازی و مسکن، فواید عامه، اداره محیط زیست، اداره ملی ستندرد، مراکز علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل ... تکمیل نموده که قابل تطبیق  در سکتور زراعت، صنعت، انرژی، صحت، محیط زیست، معادن و سایر بخشها می باشد. همچنان مدیریت مجله طبیعت این معاونیت بیشتر از 600 مقالات علمی – تحقیقی دانشمندان را تا شماره مسلسل51 سال ۱۳۸۸چاپ و نشر نموده است.

دانشمندان این معاونیت با وزارت ها و ادارات سکتوری مرتبط همکاری همه جانبه علمی دارد و با اشتراک در کمیته های تخنیکی و تخصصی  سکتور های مربوط سهم فعال و ارزنده دارند.

تمام پروژه های علمی – تحقیقی، سیمینارها و کنفرانسها که توسط دانشمندان مراکز مربوط معاونیت علوم طبیعی صورت می گیرند دارای اهمیت خاص علمی، اقتصادی، صحی، صنعتی، تأمین و مصئونیت غذایی، محیط زیستی، اقلیمی، حفاظت منابع طبیعی و استفاده  معقول از منابع طبیعی کشور بوده  و رساله های پروژه های علمی- تحقیقی انجام شده، منحیث آثار علمی- تحقیقی معتبر با داشتن تقاریظ از دانشمندان اهل رشته از اکادمی علوم، استادان بلند رتبه پوهنتون ها و موسسات تطبیقی بوده و در غنامندی گنجینه فرهنگی کشور نقش ارزنده دارند.

شماره تماس:   0202201209