معرفی مختصر مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک

      این مرکز در سال 1367 در چوکات معاونیت علوم طبیعی- تخنیکی با (3) انستیتوت: انستیتوت ریاضی و انفارمتکس، فزیک و تخنیک و ساختمانی تاسیس گردید. بعد ها به (5) انستیتوت ارتقأ یافت که عبارت اند از : انستیتوت ریاضی و فزیک، تکنالوژی معلوماتی، تکنالوژی و تخنیک، انرژی و ساختمانی. که انستیتوت های فوق الزکر در مطابقت به اهداف اکادمی علوم و معاونیت علوم طبیعی کار های تحقیقی خویش را در هماهنگی با وزارت ها و ادارات ذیربط به پیش برده و هر پروژه با در نظرداشت اوضاع اقتصادی-اجتماعی و پرابلم های موجود در کشور طرح و روی آن تحقیق صورت گرفته و تا اکنون (43) پروژه علمی- تحقیقی را تکمیل و در خدمت ادارت و دست اندر کاران ریاضی، فزیک و تخنیک قرار داده است.                           

ضمناً این مرکز توانسته به تدویر(5 ) سمینار، (300) کنفرانس علمی- تحقیقی در سطح مرکز و معاونیت بخش و چاپ و نشر (130) عنوان مقاله علمی- تحقیقی و علمی معلوماتی دست یابد.