طبیعت

تاریخچه مختصر مجله " طبیعت "

مجله ربعوار" طبیعت " به سال 1368 هـ . ش در چوکات معاونیت بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم افغانستان آغاز به فعالیت کرد. نخستین مدیرمسوول مجله "طبیعت " محترم محقق سید ذبیح الله ساویز بود که سنگ بنای فعالیت مجله را با پشتکار و همت عالی خود بجا گذاشت و مسیر روشنی را برای آیندگان ترسیم کرد. اما چاپ مجله بنابرعوامل نظامی – سیاسی، اجتماعی – اقتصادی  و سایر ملحوظات چندین بار به وقفه ها مواجه گردید. مجله پس از سرنگونی رژیم طالبان، رویکارآمدن نظام کنونی و استقرار ثبات نسبی با قدم های آهسته  و متین کار خویش را ادامه داده، سهم خویش را در پخش مقالات علمی – تحقیقی دانشمندان ایفا می نماید. مجله طبیعت درابتدا به نشرمقالات  و مضامین نوشته شده توسط اعضای علمی مراکز چهارگانه خود اکتفا مینمود، مگراکنون به نشر و پخش آثارعلمی استادان موسسات تحصیلات عالی – تخنیکی، پژوهشگران، نویسندگان و اندیشمندان اهل رشته های علوم طبیعی نیز میپردازد.  

خواننده درلابلای صفحات مجله با آثار، مقالات و مطالب دانشمندان و استادانی بر می خورند که بازتابدهنده دستآوردهای آنها دررشته های گوناگون علوم طبیعی – تخنیکی میباشد. در برگ های این مجله، شما با تازه های علم و دانش نوین بشمول اکتشاف های جدید درعرصه های جیولوجی، جیوفزیک، جیو- انجنیری، هایدرومیتیورولوجی، ریاضی، فزیک، تخنیک، ماشین سازی، ساختمان های مدنی - صنعتی، محیط زیست، انرژی، کیمیا ، بیولوژی،  زراعت، علوم طبی،  فارمسی، وترنری  وغیره آشنا میشوئید.

تعداد شماره های مجله " طبیعت " که در دوره های مختلف به چاپ رسیده به 36  میرسد  و اکنون یک شماره ی مجله طبیعت آماده ارسال به مطبعه و شماره دیگر آن تحت کارمیباشد. مجله با تیراژ 500  جلد نشر میشود.

سمت اداره مجله طی سال های گذشته به 7 تن مدیر مسوول موکول گردیده است.  درحال حاضر مجله " طبیعت " فعالیت خویش را تحت رهبری هیأت تحریر متشکل از 6 عضو به پیش میبرد،  مدیر مسوول سید نعیم سایق و مهتمـم مجله محترم صدیق الله فیضي میباشد.

مدیریت مجله متوقع است که خوانندگان محترم نظریات، انتقادها و پیشنهادهای خویش را غرض بهبود کار و افزایش کیفیت مجله به آدرس مجله طبیعت بفرستند و یا با شماره تلفن مدیرمسوول مجله  0799098495  درتماس شوند. دوستان همچنان می توانند با ما از طریق آدرس الکترونیکی ارتباط  بگیرند:

hooma.yahya@yahoo.com 

 مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۴۰۱

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱

مجله طبیعت شماره ۱-۲ سال ۱۴۰۱

۲ مجله طبیعت شماره ۳-۴ سال ۱۴۰۱ ۳  
           

 مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۹

شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۱-۲ سال ۱۳۹۹ ۲ مجله طبیعت شماره ۳ سال ۱۳۹۹
       

 مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۸

شماره مجله شماره مجله 
۱ مجله طبیعت شماره ۱-۲ سال ۱۳۹۸ ۲ مجله طبیعت شماره ۳--۴ سال ۱۳۹۸
       

مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۷

شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۲-۳ سال ۱۳۹۷ ۲ مجله طبیعت شماره ۴ سال ۱۳۹۷
       

مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۶

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۱ سال ۱۳۹۶ ۲ مجله طبیعت شماره ۲ سال ۱۳۹۶ ۳ مجله طبیعت شماره ۳ سال ۱۳۹۶
۴ مجله طبیعت شماره ۴ سال ۱۳۹۶ ۵   ۶  

 


 مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۵

شماره مجله شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۳۸ سال ۱۳۹۵ ۲ مجله طبیعت شماره ۳۹ سال ۱۳۹۵ ۳ مجله طبیعت شماره ۴۰ سال ۱۳۹۵
۴ مجله طبیعت شماره ۴۱ سال ۱۳۹۵ ۵   ۶  

مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۴

شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۳۷ سال ۱۳۹۴ ۲  
۴   ۵