کتب علوم بشری

د اورمړي ژبې لیک، لوست او ګرامر

امتزاج هنر گریکو-بودیک در جنوب هندوکش

خط و دستور زبان اورمړی

د پښتو او پشه یي ژبې ګرامري نژدېوالی

حقوق، آزادی ها و مکلفیت های اساسی افراد در قانون اساسی ۱۳۵۵ افغانستان

شعر پوهنه

نابغه خوشحال

د رحمان بابا او حميد مومند په آثارو كې متلونه او اصطلاحات

بدخشان در گسترة فرهنگ و تاریخ

پښتـو لهجـوي قامـوس اتم ټوک

پښتـو لهجـوي قامـوس اووم ټوک

پښتـو لهجـوي قامـوس شپږم ټوک

پښتو لهجوی قاموس دریم ټوک

بررسی مسکوکات و ظروف سفالی دورۀ کوشانی

هایدرو پولتیک افغانستان

وضعیت آب در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان

Pagination