کتب علوم بشری

ویژه گیهای کلمه سازی در شعر معاصر دری

مقایسۀ ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی در اشعار فرخی و ا نوری

عوامل ظهور و زوال سلجوقیان در افغانستان

د غازي امان الله خان شخصیت او کارنامې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮرﻧﻮ، ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﻮ ۍ د اﺳﱰداد او ﻋﺪﱄ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﯧﻧﻪ

په کابل او هند کې د بابر واکمني

پیام های انسانی ادبیات عرفانی در سدة اخیر

اوﺑﻪ د ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﻤﻨﺪري ﺑﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ

زبان بلوچی و ویژه گیهای دستوری آن

سل فرهنګي بریاوی

د حمزه شینواري په شاعرۍ کې د قومیت تصور

د شلمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهير څېړنه

د اندو اروپایی ژبو نسبې څېړنه

بایزید روښان او اشراقي معرفت

فرهنګي- ادبي پېښليک

مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

Pagination