کتب علوم بشری

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮرﻧﻮ، ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﻮ ۍ د اﺳﱰداد او ﻋﺪﱄ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﯧﻧﻪ

په کابل او هند کې د بابر واکمني

پیام های انسانی ادبیات عرفانی در سدة اخیر

اوﺑﻪ د ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﻤﻨﺪري ﺑﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ

زبان بلوچی و ویژه گیهای دستوری آن

سل فرهنګي بریاوی

د حمزه شینواري په شاعرۍ کې د قومیت تصور

د شلمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهير څېړنه

د اندو اروپایی ژبو نسبې څېړنه

بایزید روښان او اشراقي معرفت

فرهنګي- ادبي پېښليک

مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

خط و دستور زبان اوستایی

Pagination