کتب علوم بشری

په پښتو ادبیاتو کې د سریزې لیکلو دود او ارزښت

د افغانستان د سیمه ییزو اړیکوپنځه کلن پېښلیک

د سوات پښتو ادب او ثقافت

د افغانستان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحليلي څېړنه

حقوق تجارت

په پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه

د ګوري ژبې ولسي ادبيات

د ادبیاتو فلسفه

د فوکلور پوهنې سيمپوزيم

د مفتي عبدالحنان داعي کليات

پښتو لهجوي قاموس پنځم ټوک

پښتو لهجوی قاموس څلورم ټوک

ویژه گیهای کلمه سازی در شعر معاصر دری

مقایسۀ ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی در اشعار فرخی و ا نوری

عوامل ظهور و زوال سلجوقیان در افغانستان

د غازي امان الله خان شخصیت او کارنامې

Pagination