کتب علوم بشری

د اندواروپايي ژبو نَسبي څېړنه

فرهنګي- ادبي پېښليک (دوهم ټوک)

په عربي خليج کې د پښتنو فرهنګي - ادبي هڅې

پر پښتو ژبه او ادب د معلوماتي ټکنالوژۍ اغېزې

مير علي شېر نوايي

د ننګرهار د ټولنیز- اقتصادي جوړښت څیړنه ( ۱۳۹۱-۱۳۹۶)

په کلاسیکه دوره کې پښتو ادبي مکتبونه

بانوان سخنور

نظامنامۀ اساسی دولت عليۀ افغانستان 1301هـ ش(نخستين قانون اساسی افغانستان)

د پشه يي ژبې د ادبیاتو تاریخ

مسأله آب هلمند و مناقشات ناشی از آن با ایران

سرگذشت سیسـتان و رود هیـرمنـد

نگاهی به جهان بینی علامه اقبال لاهوری

خوشحال او شخصيات

د ګـوَري ژبې الفباء

د پښتني فولکلورد چاپي مجموعو څېړندود

Pagination