د بشري علومو کتابونه

کیسۍ پېژندنه

د ګوَري ژبې فونولوژي

رحمان بابا پر شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات

مقایسهٔ آوایی (فونیتیکی) زبان های دری و پشتو

د کابل مجلې الفبايي فهرست (۱۳۸۰ – ۱۳۹۹ل)

فونولوژی زبان ترکمنی

شاهي تاریخ (تاریخ سلاطین افاغنه)

افغاني ملت پالنه د تاریخ په اوږدو کې

د اندواروپايي ژبو نَسبي څېړنه

فرهنګي- ادبي پېښليک (دوهم ټوک)

په عربي خليج کې د پښتنو فرهنګي - ادبي هڅې

پر پښتو ژبه او ادب د معلوماتي ټکنالوژۍ اغېزې

مير علي شېر نوايي

د ننګرهار د ټولنیز- اقتصادي جوړښت څیړنه ( ۱۳۹۱-۱۳۹۶)

په کلاسیکه دوره کې پښتو ادبي مکتبونه

بانوان سخنور

Pagination