د بشري علومو کتابونه

په کابل او هند کې د بابر واکمني

فرهنګي- ادبي پېښليک

زبان بلوچی و ویژه گیهای دستوری آن

مقایسۀ ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی در اشعار فرخی و ا نوری

د حمزه شینواري په شاعرۍ کې د قومیت تصور

پښتو لهجوي قاموس پنځم ټوک

خط و دستور زبان اوستایی

مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

اوﺑﻪ د ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﻤﻨﺪري ﺑﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ

ویژه گیهای کلمه سازی در شعر معاصر دری

د شلمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهير څېړنه

Pagination