د بشري علومو کتابونه

د سوات پښتو ادب او ثقافت

د افغانستان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحليلي څېړنه

حقوق تجارت

په پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه

د ګوري ژبې ولسي ادبيات

د ادبیاتو فلسفه

د فوکلور پوهنې سيمپوزيم

د مفتي عبدالحنان داعي کليات

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮرﻧﻮ، ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﻮ ۍ د اﺳﱰداد او ﻋﺪﱄ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﯧﻧﻪ

عوامل ظهور و زوال سلجوقیان در افغانستان

پیام های انسانی ادبیات عرفانی در سدة اخیر

سل فرهنګي بریاوی

د اندو اروپایی ژبو نسبې څېړنه

د غازي امان الله خان شخصیت او کارنامې

پښتو لهجوي قاموس څلورم ټوک

بایزید روښان او اشراقي معرفت

Pagination