د افغانستان د علومواکاډمي

د رئیس پيژندنه

د افغانستان د علومو  د سرپرست رئيس ښاغلي څېړنوال دكتور عبدالظاهر شکېب لنډه پېژندنه :

دکتور عبدالظاهر شكېب ، چې له اصلاً  دكونړ ولايت د دانگام ولسوالۍ دى ، په ۱۳۵۶لمريز كال د حمل په ۱٣ مه نېټه دكندوز ولايت د دشت ارچي ولسوالۍ د حاجي زرغون په كلي كې زېږېدلى دى، خپلې لومړنۍ زده كړې يې د کډوالۍ پر مهال تر شپږم ټولگي پورې د كوزې پښتونخوا د ديرضلعې د جندول  د تور كلا  د حضرت عمرفاروق په لومړني ښوونځي كې كړي دي ، وروسته بيا په ۱۳۶۵لمريز كال دتېمرگرې د محمديې لېسې په اووم ټولگي كې شامل شوى ، تر دولسمه ټولګي پورې يې په همدغه ليسه کې درس ويلى او په ۱۳۷۱لمريز كال  د شهید مولوی حبيب الرحمن له  لېسې څخه فارغ شوى دى ، په همدغه يعنې ۱۳۷١لمريز كال د ننگرهار پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانگه كې شامل شوى ، او په ۱۳۷۵لمريز كال دځينو مشكلاتو له امله ترې پوهنتون په وروستي سمستر كې پاتې شوى دى ، وروسته په ۱۳۸۱ لمريز كال له نوموړي پوهنتون څخه دلېسانس په سويه په لومړۍ درجه فارغ شوى دى .

نور

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

تاریخ ختم  تتاریخ نشر  اعلانات داوطلبی 
1398/4/15 1398/4/9

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله با تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه 85 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه (AS/03/NCB/1398) را به قیمت مجموعی (1,727,305) یک ملیونو هفتصد و بیست وهفت هزار و سه صد و پنج افغانی با شرکت لوژستیکی کابورا دارنده جواز نمبر (0-D-84248) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام ریاست اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنوکوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهند شد.

1398/4/12 1398/3/22

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری 9 قلم وسایل تکنالوژیکی و کمپیوتراین اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/07/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و  انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

1398/4/12 1398/3/22

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری 6 قلم کمره های امنیتی، تیلفون های  PBX و حاضری الکترونیکی این اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/10/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و  انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

1398/3/27 1398/3/20

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه چاپ 16 مورد کتب ، مجلات و جراید ضرورت سال مالی 1398 دارای نمبرتشخیصیه (AS/02/NCB/1398) را به قیمت مجموعی (4,973,500) چهار ملیونو نه صدو هفتاد و سه هزاروپنجصد افغانی با مطبعه صنعتی چهار دهی دارنده نمبر جواز (D-1000) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

1398/3/11 1398/2/28

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری15 قلم وسایل تکنالوژیکی این اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/07/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

 

 

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 85 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1398 با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/03/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

عمومي

د افغانستان د علومو اکاډمي تاریخچه

د دې علمي- څېړنیزې ادارې اساس او بنسټ شاوخوا۹۰کاله مخکې وخت ته رسیږي چې په دې ډول دی:

پښتو مرکه: یا«مرکه د پښتو» د۱۳۰۱ش.کال د عقرب په میاشت(۱۹۲۲م.)کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په دوره کې د مولوي عبدالواسع په ریاست د کابل د ارګ په شمالي برج کې پرانستل شوه او په ۱۳۰۲ش. کال(۱۹۲۳م.)يې د دریم ریاست په توګه د پوهنې وزارت په اډانه کې فعالیت کاوه او په هېواد کې د لومړني علمي او اکاډمیک مرکز په توګه پېژندل شوی دی. دا مؤسسه د ۱۳۰۳ش.کال په اړودوړ کې له منځه ولاړه.

کابل ادبي انجمن: د ایجاد فرمان يې د محمد نادرخان د واکمنۍ پرمهال(۱۳۰۹ش.)صادر او په ۱۳۱۰ش. (۱۹۳۱م.)کال د «کابل»مجلي په خپرېدو سره يې رسماً کارپیل کړ او لومړنی رئیس يې محمدنوروزخان و. دا انجمن په ۱۳۱۱ش.کال یعنې د خپل فعالیت په دوهم کال يې«سالنامۀمجلۀکابل» هم تر څلورمې ګڼې خپره کړله او کله چې انجمن په «پښتو ټولنه»بدل شو د سالنامې نوم «کابل کالنۍ» شو او تر ۱۸ګڼې پورې دپښتو ټولنې له لارې خپرېده. په ۱۳۲۹ش.(۱۹۵۰م.)کال د کالنۍ د خپرېدو لړۍ د مطبوعاتو په مستقل ریاست پورې اړونده شوه. «کابل»مجله تراوسه په علومواکاډمي کې د ژبو او ادبیاتو د مرکز له خوا خپریږي.

نور