دتفسیر جلالین پیژندنه او دهغه داسرائیلیاتونقد

Ezatullah_admin
Sun, May 29 2022 1:26 PM
دتفسیر جلالین پیژندنه او دهغه داسرائیلیاتونقد

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی"

محترم معاون سرمحقق برهان الله نیازی معاون بخش علوم اسلامی که شرایط دفاع از ‍پروژه علمی تحقیقی خویش تحت عنوان (دتفسیر جلالین پیژندنه او دهغه داسرائیلیاتونقد) را به رتبه علمی سرمحقق تکمیل نموده بود به تاریخ28/10/1443 مطابق 7/3/1401 روز شنبه ساعت 10 قبل از ظهر درتالار سمینار ها وکنفرانسهای علامه احمد علی کهزاد دفاع نمود.

که درمقدمه، مبرمیت، ضرورت، سوالات تحقیق وهدف تحقیق ارایه گردید.

درفصل اول به گذشته موضوع وکتاب های که درمورد نگاشته شده ، حواشی که به تفسیرجلالین نوشته شده ، کتاب های که درمورد اسرائیلیات به صورت تحقیقی تحریر شده وبه ویژگی های تحقیق فعلی پراداخته شد.

درفصل دوم تحت عنوان توضیح وشناخت تفسیر جلالین، به معرفی مولفین جلالین، زندگی نامه، خدمات علمی، استادان، شاگردان وشناخت تفسیرجلالین، پرداخته شد.

درفصل سوم تحت عنوان تحقیق منهج تفسیر جلالین، به منهج تفسیر جلالین، ویژگی ها ، اهمیت وارزش و نهج خاص جلالین، معرفی گردید.

درفصل چهارم تحت عنوان تخریج وارزیابی احادیث تفسیرجلالین، توضیح وتخریج روایات تفسیرجلالین، نظر مشخص درمورد احادیث تفسیر جلالین ونکات قوت وضعف تفسیرجلالین را مشخص ساختند.

درفصل پنجم تحت عنوان نقد وارزیابی اسرائیلیات تفسیر جلالین، شناخت روایات اسرائیلی، شناخت ومشخص ساختن این روایات، نقد وارزیابی این روایات و نظریات مشخص درمورد اسرائیلیات تفسیر جلالین، بیان گردید.

بحث را با نتیجه گیری وپیشنهاد های ارزنده به پایان رسانیده وبه سوالات دانشمندان پاسخ قناعت بخش داده شد، درفرجام از طرف کمیسیون ارزیابی دفاع به اتفاق اراء مثبت ارزیابی گردیده و مجلس با دعاییه خاتمه یافت.

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS