ریاست عمومي مالی و اداری

ریاست عمومی مالی و اداری جز از ساختار تشکیلاتی اکادمی علوم افغانستان بوده که وظایف آن را تسهیل و ارایه خدمات و ایجاد فضای مصؤن کاری در اداره تشکیل میدهند. این معاونیت دارای (۱) بست اول که مسؤولیت رهبری ، مدیریت و کنترول شعبات و پرسونل تحت اثر را داشته و تشکیل آن قرار ذیل می باشد: (۴) بست رتبه دوم، (۸) بست رتبه سوم، (۱۷) بست رتبه چهارم ،(۲۱) بست رتبه پنجم، (۸) بست رتبه ششم، (۲۵) بست رتبه هفتم و (۱۱) بست رتبه هشتم که جمعاً (۸۳) بست را احتوا نموده و از بخش های ذیل تشکیل گردیده است:

 • ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
 • ریاست پالیسی و پلان
 • ریاست اداری
 • ریاست مالی و حسابی
 • آمریت منابع بشری
 • آمریت تدارکات

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه:

ریاست اطلاعات وارتباط عامه یکی از ریاست های مهم نشراتی ریاست عمومی اکادمی علوم بوده که طبق پالیسی اداری در بخش های ذیل فعالیت میکند:

 1. چاپ و نشر کتب و مجلات دانشمندان اکادمی علوم.
 2. توزیع آثار موقوت و غیر موقوت به ادارات متقاضی.
 3. اجرای جداول حق الزحمه ها.
 4. زمینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخانی به شایقین.
 5. فراهم سازی زمینه ارتباطات با رسانه ها.
 6. اطلاع دادن سیمینارها، کنفرانس ها و دیگر محافل علمی-تحقیقی به رسانه های تصویری و صوتی.
 7. فروش کتب و مجلات و بازاریابی آن.
 8. فراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات.
 9. دایرنمودن کمیسیون نشراتی.
 10. توزیع روزنامه های دولتی.

 ساختار اداری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه:

 1. آمریت انسجام نشرات.
 2. آمریت ارتباط عامه.
 3. مدیریت عمومی ویب سایت.
 4. مدیریت عمومی عکاسی و کنترول روم.
 5. مدیریت عمومی ګرافیک دیزاین
 6. مدیر بازاریابی
 7. آمریت کتابخانه:
 1. مدیریت توزیع کتابخانه.
 2. مدیریت ریفرنس.
 3. مدیریت مجلات

 

 

ریاست پلان و پالیسی:

مقدمــــــه:

        ریاست پلان و پالیسی اکادمی علوم افغانستان حیثیت ستون فقرات این اداره را داشته و همواره تبارز ­­دهنده کار،فعالیت ها،دستآورد ها و پیشرفت ها در امورات علمی-تحقیقی و انکشافی این اداره را مطابق به پلان های از قبل طرح شده عهده داربوده. همچنان این ریاست به مثابه پل ارتباطی فی مابین اکادمی علوم وسایر ادارات دولتی که روابط کار تنگاتنگ اجرائیوی دارند می باشد این ریاست نظر به ساختار تشکیلاتی مستقیمآ تحت اثر رئیس عمومی فعالیت ها واجراات خویش را به منصه اجرا قرارمیدهد.

 

ریاست  پلان و پالیسی  دارای مسؤلیت  های وظیفوی ذیل است .

1-ترتیب  و توحید  پلان  سالانه  اعضای کادر علمی  و اداری اکادمی علوم  غرض انسجام و سهولیت امور

2-طرح  و تدوین  پروژه  های انکشافی  برای تحقیقات  علمی اکادمی علوم در تفاهم  با مقام رهبری ریاست  اکادمی علوم با در نظرداشت نتایج  بدست  آمده برنامه های طرح ریزی شده قبلی.

3-تحلیل و ارزیابی پروژه  های علمی و انکشافی به منظورحصول اطمینان از نتایج پیشرفت  کار آنها.

4-ارائه مشوره در غنامندی  اهداف و پروگرام  های اداره جهت  تحقق اهداف استراتیژیک  ریاست اکادمی علوم

5-تشخیص حجم و ارزش خدمات  در برنامه  های علمی و انکشافی  طبق لایحه مربوط.

6-تشخیص و پیشنهاد نیازمندی  های بودجوی  به اساس  پلان  کار سالانه  با همکاری سایر ارگان ها و پروژه های انکشافی ریاست اکادمی علوم.

7-نظارت ، ارزیابی  و بررسی  نمودن  پلان های علمی ، مالی  و فورمه  های تشکیلاتی  بخش های مربوط اکادمی  علوم ، به منظور شفافیت  و مطابقت به آن.

8-اتخاذ پلان تدابیری کاری به منظور  نظارت و ارزیابی  از جریان  برنامه ها و فعالیت  های اکادمی علوم.

9-ارائه مشوره  در غنامندی  طرح اسناد تقنینی علمی مرتبط به اکادمی علوم .

10-ترتیب و توحید گزارش  از تطبیق پروژه  های علمی و انکشافی .

11-طرح و تدوین پالیسی و ستراتیژی در تفاهم  با مقام ریاست اکادمی علوم.

12-اخذ نظریات از نهاد های  علمی و تحقیقاتی  به منظور رشد و توسعه و پالیسی ها.

13-مطالعه و تحلیل  مطالب در مورد پالیسی های  تحقیقاتی  در اکادمی علوم به منظور  انکشاف پالیسی ها.

14-مطالعه و تحلیل  پالیسی های تطبیق شده  در سطح  ریاست اکادمی علوم  جهت  اطمینان  از موثریت  و کار های آنها.

15-بازنگری پالیسی ها لوایح ، و رهنمود های جدید به سطح ریاست اکادمی علوم  پروژه  های انکشافی  در عرصه  های علمی تحقیقاتی  غرض رسیدن به اهداف مربوط.

16-مدیریت و نظارت  از تطبیق  پالیسی ها و برنامه  های پلان شده .

17-حصول اطمینان  از صورت  درج دقیق ارقام  احصائیوی در فورم  های ارسالی اداره  ملی احصائیه  و معلومات .

18-ترتیب و تنظیم  پلانها ،  پالیسی ها ، گزارشات و فعالیت های مربوط در دیتابیس جهت حفظ و نگهداشت و ارائه  آن به مراجع ذیدخل عندالموقع.

19-ترتیب و تنظیم  دفتر اندراج  اکادمی علوم  غرض سهولت  امور.

20-ارسال گزارشات  ، دست آورد ها ، فعالیت  های علمی اداری و انکشافی به مراجع ذیصلاح ازجمله

( اداره امور محترم ریاست جمهوری   وزارت های محترم اقتصاد، . مالیه ، اطلاعات و فرهنگ ،اداره ملی احصائیه  معلومات ،  .) بطور ماهوار ، ربعوار ، شش ماه و سالتمام.

 

 

 

ریاست اداری:

این ریاست شامل بخش های ( مدیریت عمومی محاسبه جنسی ، مدیریت عمومی حفظ و مراقبت ، مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی و مدیریت عمومی ترانسپورت ) بوده تثبیت نیازمندی های اداره ، تهیه و بدسترس قراردادن قرطاسیه باب مورد ضرورت ، ارایه و تسهیل خدمات تکنالوژی معلوماتی ، خدمات ترانسپورتی ، وارسی از نظافت و صفایی ، مراقبت از ساحات سبز و حفظ و مراقبت از تاسیسات اداره و دارایی های آن ، مسؤولیت اساسی این شعبات را تشکیل داده و همچنان در سمینارها ، کنفرانس ها و سایر محافل که از طرف اداره سازماندهی و دایر میگردد، اجراات و همکاری می نماید.

ریاست مالی و حسابی:

این ریاست از بخش های ) آمریت بودجه انکشافی ، آمریت بودجه عادی ، مدیریت عمومی معاشات ، مدیریت عمومی حوالجات ، مدیریت عمومی دفترداری « افمس » تحصیلی ) بوده که وظایف اساسی آن مدیریت و نظارت از امور مالی اداره بوده در ترتیب و دفاع بودجه سالانه مطابق به نیازمندی ها و ضرورت های عینی اداره ، اجرای معاشات کارمندان و کارکنان ، اجرای حواله های پولی خریداری های پرچون و قراردادی ها از طریق بودجه عادی و انکشافی ، اجرای حق الزحمه ها ، مسافرت ها و سایر خدمات مالی و اداره ، جمع آوری عواید اداره طبق پلان میباشد. همچنان هماهنگی و ارتباط کاری بمنظور انسجام بهتر امور مالی و حسابی با ریاست عمومی بودجه و سکتور مربوط ، ریاست عمومی خزاین و سایر بخش های مربوط وزارت مالیه تشکیل میدهد.

آمریت منابع بشری:

این آمریت شامل بخش های ( مدیریت عمومی استخدام ، مدیریت عمومی سوانح «HRMIS» مدیریت عمومی آموزش و مدیریت حاضری) بوده و امور مربوط به تشکیل، استخدام ، ترفیع ، تقاعد ، آموزش ، ارتقای ظرفیت ، حاضری و راپور معاشات کارمندان را انجام میدهد. در پهلوی آن هماهنگی و تنظیم امورکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، وزارت کارو امور اجتماعی ، ریاست عمومی خزینه تقاعد و سایر مراجع مربوط بمنظور دفاع از حق و اعاده حقوق کارکنان (علمی واداری) مطابق هدایت قانون کار، قانون کارکنان خدمات ملکی ، مقرره امورذاتی و سایر قوانین و طرزالعمل های موجود از جمله وظایف این بخش میباشد.

آمریت تدارکات:

این آمریت شامل بخش های ( مدیر تدارکات ، مدیریت عمومی تسهیل قراردادها ) بوده که تمامی خریداری های پرچون و قرارداد های اجناس و خدمات مورد ضرورت اداره مطابق به هدایت قانون، طرزالعمل تدارکات ، متحدالمال های ادارۀ تدارکات ملی و رهمود های موجود از طریق این بخش صورت میگیرد. در پهلوی آن تامین ارتباط و هماهنگی با اداره محترم تدارکات ملیؤ وزارت مالیه و سایر شرکای کاری از وظایف اساسی این بخش میباشد.