مدیریت عمومی HRMIS

aimal_admin
Mon, Sep 23 2019 2:43 PM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

 

 

Documents

mdyryt_mwmy_ach_ar.pdf