اعلان برندگی پروژه کرایه گیری ۶ عراده واسطه تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه کرایه گیری ۶ عراده واسطه تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه کرایه گیری ۶ عراده واسطه تیز رفتار این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/09/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (2,121,600) دو میلیون و یکصد و بیست و یک هزار و ششصد افغانی  با شرکت خدمات لوژستیکی متین تمیم محمدی  دارنده جواز نمبر (71428) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .