اعلان داوطلبی پروژه خریداری فرنیچر ، ضروریات دفتری ، لوازم و تجهیزات برقی و ساخت الماری های فلزی به منظور نگهداری کتب در سه بخش

Ezatullah_admin
اعلان داوطلبی پروژه خریداری فرنیچر ، ضروریات دفتری ، لوازم و تجهیزات برقی و ساخت الماری های فلزی به منظور نگهداری کتب در سه بخش

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی لات اول پروژه خریداری فرنیچر و ضروریات دفتری ، لات دوم پروژه لوازم و تجهیزات برق ولات سوم ساخت الماری های فلزی به منظور نگهداری کتب دارای ها دارای شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/05/NCB/1400) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات اکادمی علوم بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۳ روز به آمریت تدارکات اکادمی علوم واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبوجان ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذریش نمی باشد