اعلان داوطلبی پروژه طبع دایرة المعارف ادبی ، قاموس لهجوی دری و پشتو

Ezatullah_admin
اعلان داوطلبی پروژه طبع دایرهّ المعارف ادبی ، قاموس لهجوی دری و پشتو

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه طبع دایرة المعارف ادبی ، قاموس لهجوی دری و پشتو دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/13/NCB/1400 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات اکادمی علوم بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به آمریت تدارکات اکادمی علوم واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبوجان ارائه نمایند افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.