اعلان برندگی پروژه حفظ و مراقبت و ترمیم وسایط

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه حفظ و مراقبت و ترمیم وسایط

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه حفظ و مراقبت و ترمیم وسایط  بابت سال مالی ۱۴۰۰  این اداره دارای نمبر تشخیصیه (AS/12/NCB/1400) را به قیمت مجموعی (1,488,590) یک میلیون  و چهار صدو هشتاد و هشت هزار و پنجصد و نود افغانی  با شرکت تجارتی بلک سی اف اف سی دارنده جواز نمبر (7995) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .