اعلان برندگی پروژه تدارک ۲۰ قلم اجناس و تجهیزات آی تی و فایروال

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه تدارک ۲۰ قلم اجناس و تجهیزات آی تی و فایروال

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و خریداری ۲۰ قلم وسایل تکنالوژی و فایروال ضرورت مدیریت IT این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/11/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (2,945,500) دو میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و پنجصد افغانی با شرکت تجارتی شهر بلند  دارنده نمبرجواز (۴۵۸۲۱)  عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.