بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

Ezatullah_admin
Sun, Aug 08 2021 11:10 AM
بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

آمریت منابع بشری اکادمی علوم افغانستان بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب طبق سیستم جدید رتب و معاشات به اعلان رقابتی میگذارد:

  1. بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

 علاقه مندان و اجد شرایط میتوانند از تاریخ 12/5/1400 الی 23/5/1400 فورم کاریابی را از مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم اخذ و بعد از خانه پری دقیق ضم ، کاپی تذکره و کاپی جواز رانندگی به شکل حضوری دوباره به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم واقع شهر نو سرک مسجد شاه بوبو جان تسلیم نمایند. 

         

Documents

لایحه وظایف