اعلان برندگی پروژه 78 قلم قرطایسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی 1401

Ezatullah_admin
 اعلان برندگی پروژه 78 قلم قرطایسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی 1401

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه 78 قلم قرطایسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی 1401 این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/03/NCB/1401 را به قیمت مجموعی (3,170,915) سه ملیون و یک صد وهفتاد هزار و نه صد و پانزده افغانی با شرکت تجارتی آصف سمیر شیرزاد لمیتد دارنده نمبرجواز (0101-17229) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.