اعلان داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

Ezatullah_admin
اعلان داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

Publish Date

Closing Date

Location کابل

   اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار این اداره تحت قرارداد چارچوبی دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/04/NCB/1400) برای سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات اکادمی علوم بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به آمریت تدارکات اکادمی علوم واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارائه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذریش نمی باشد.