اعلان برندگی پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب

Ezatullah_admin
نشر اعلان برندگی پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب  این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/15/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (2,439,270) دو میلیون و چهار صد و سی و نه هزار و دوصد هفتاد افغانی  با شرکت تجارتی شهر بلند دارنده جواز نمبر (45821) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .