برندگی پروژه ۱۱۰ پایه کمپیوتر های دسکتاپ

tariq_admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ۱۱۰ پایه کمپیوتر های دسکتاپ این اداره داری نمبر تشخیصیه AS/07/NCB/1398 را به قیمت مجموعی (9,477,777) نو میلون و چهار صد و هفتاد وهفت هزار و هفتصد و هفتاد وهفت افغانی باشرکت خدمات تکنالوژیکی افغان النوری لمتد دارند نمبر جواز (D-41718) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی تو آم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو قابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.