د انتوګرافۍ موزیم لیدونکې

بازدید کننده گان موزیم تحقیقی انتوگرافی

بخش موزیم هنر مدرن به اشتراک عده ای کثیراز اراکین دولت، رسانه ها وعلاقه - مندان عرصه هنر وفرهنگ افتتاح گردید.
نخستین سخنرانی با بیانیه عالمانه رییس اکادمی علوم (1395ش)جناب محترم ثریا پوپل آغاز گردید، متعاقبآ پیام تصویری جلا لتمآب خانم اول کشور(رولا غنی بی بی گل) در رابطه بخش گردید. به ادامه سخنرانی ها تعداد کثیری اشتراک کننده گان این مجلس، از ایجاد این بخش موزیم ستایش نمودند. در اخیر جناب استاد حیدر زاد با اهدای تابلو با ارزش که از کار کرد های هنری ایشان میباشد، به پاس همکاری های فرهنگی اکادمی علوم سپاس گذاری نمودند.
پروفیسور امان الله حیدر زاد نقاش، پیکر تراش و مید لیست، از پیشکسوتان هنر مدرن در افغانستان معاصر بوده که با اهدای ده ها اثر ناب روزنه هنر مدرن را به روی آینده سازان و جوانان عرصه هنر وفرهنگ باز نموده اند .

activites of

فعالیت موزیمactivities


 لومړنی رسمی کتنه له موزیم څخه ۱۳۹۳ ه ش

محترم استاد تنیوال صاحب

استاد تیوالاستاد تنیوال لیدنه له موزیم څخهاستاد تنیوال