بررسی اختلال دستوری در گفتار بیماران زبان پریش «کنفرانس علمی – تحقیقی»

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۳
بررسی اختلال دستوری در گفتار بیماران زبان پریش

محترمه محقق زحل راد عضو علمی انستیتوت زبان و ادبیات دری مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم، کنفرانس علمی - تحقیقی خویش را تحت عنوان «بررسی اختلال دستوری در گفتار بیماران زبان پریش» را در تالار کنفرانس های اکادمی علوم افغانستان ارایه نمود.

راد در مورد بررسی اختلال دستوری در گفتار بیماران زبان پریش ضمن ارایه معلومات گفت:

زبان پریشی(Aphasia) یکی از موضوعات میان رشته یی است که در ساحه علم زبان شناسی و عصب شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بدین معنا که چگونه گی سیستم تولید کلمات در عرصه عصب شناسی و موضوعاتی چون: گرفتگی زبان، پرداختن به جملات نامفهوم، عدم انسجام عبارات، تردید ها و مکث ها مواردی اند که در زبان شناسی مورد تحقیق قرار می گیرند.

این اختلال در اثر آسیب به مناطق گفتاری در مغز به وجود می آید و نظر به مناطق گفتاری انواع زبان پریشی تقسیم بندی می شود که شامل زبان پریشی بروکا Boca’s aphasia، ورنیکهWernicas aphasia ، زبان پریشی خفیف Anomic aphasia ، زبان پریشی شدیدGlobal aphasia و زبان پریشی پیشرونده primary progressive aphasia می باشد.

وی افزود، از میان سایر انواع زبان پریشی ها، زبان پریشی بروکا یک اختلال نحوی می باشد که می توان از لحاظ دستوری روی این نوع گفتار تحقیق انجام داد که دراین نوع زبان پریشی گفتار مریض آهسته، توام با تقلا، برونداد گفتاری محدود، جملات کوتاه، تردیدها و مکث ها می باشد.

نقش زبان شناسی در رفع این اختلال این است که نخستین مرحله آسیب شناسی توسط زبانشناسی صورت می گیرد، بدین معنا که زبان شناسی تعیین می کند که نقص دستوری در زبان پریشی در چه موارد است تا در مرحله بعدی از لحاظ روانشناسی به رفع این اختلال پرداخت.