تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۳:۵۱

»تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان» عنوان مقاله یی است که از کتاب به نام »مقدمه نزاع شناسی» بر گردان شده است. در تالیف این کتاب که در تاجکستان چاپ گردیده، دانشمندان سرشناس تاجکستان، کشورهای منطقه و جهان اشتراک داشته و جدیدترین معلومات و تحقیقات خویش را در مورد وظیفه بنیاد صلح، مذاکرات صلح در تاجکستان، سهم روند گفتګوها در کنترول نزاع و تأمین صلح در تاجکستان و تحلیل شرایط جامعه بعد از تأمین صلح در آن به رشته تحریر درآورده اند. این مقاله از طرف جان پال لیدیراک، ابراهیم عثمان، م. سلیم و منیره جاملووا. تحریر گردیده است. دراین مقاله در مورد مذاکرات و تلاش های کشورهای منطقه و جهان به خاطر تأمین صلح در تاجکستان، همچنین در مورد نقش و کنترول مو سسات بین المللی در تأمین صلح تاجکستان تحقیق صورت گرفته است. از اینکه افغانستان نیز در گیر نزاع های مختلف در سطح محلی، منطقه یی و بین المللی است. نشر چنین مقالات تحقیقی می تواند برای حل نزاع های محلی، منطقه يی و بین المللی افغانستان مفید و سازنده باشد.

Documents

تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان .pdf