اعلان پروژه تهیه و تدارک لوازم دفتر (فرنیچرباب) اکادمی علوم افغانستان سال مالی 1402

Ezatullah_admin
اعلان پروژه  تهیه و تدارک لوازم دفتر (فرنیچرباب) اکادمی علوم افغانستان سال مالی 1402

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی : ASA/1402/G-00 6

اداره اکادمی علوم افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه تهیه و تدارک لوازم دفتر (فرنیچرباب) اکادمی علوم افغانستان سال مالی 1402 اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را به طور رایگان از آمریت تدارکات، ریاست عمومی مالی و اداری اکادمی علوم به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تــــدارکات طور ســر بستـه از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 9 عقرب 1402 به آمریت تدارکات اکادمی علوم واقع شهرنو سرک شاه بوبوجان، شهر کابل، افغانستان ارایه نماید.آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 35000 سیو پنج هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 9 عقرب 1402 در شعبه آمریت تدارکات اکادمی علوم افغانستان تدویر میگردد.

tender_details