تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد نیاز سال مالی 1403

Ezatullah_admin
تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد نیاز سال مالی 1403

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی : ASA/1403/G-002

اکادمی علوم ا.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد نیاز سال مالی 1403 اکادمی علوم اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوطه را به طور رایگان از آمریت تدارکات، ریاست عمومی مالی و اداری، اکادمی علوم به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تــــدارکات طور ســر بستـه از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 14 حوت 1402 به آمریت تهیه و تدارکات واقع در شهرنو سرک شاه بوبوجان،کابل-افغانستان  ناحیه چهارم شهر کابل، افغانستان ارایه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی و یا هم نقدی مبلغ 30000 سی هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 02:00  بعد از ظهر مورخ 14  برج حوت سال 1402 منزل اول ریاست عمومی مالی و اداری تدویر میگردد.

 

شماره معیارات ارزیابی
۱ حجم معاملات قابل تطبیق نیست
۲ تجربه مشابه

قابل تطبیق نیست

۳ سرمایه نقدی مبلغ: ۲۲۰۰۰۰ دو صد بیست هزار افغانی
۴ تضمین آفر مبلغ : ۳۰۰۰۰سی هزار افغانی

   نوت: (1) : شرطنامه بصورت سافت به داوطلبان توزیع میگردد.