کرایه گیری 6 عراده وسایط تیزرفتار

tariq_admin

Publish Date

Location Kabul

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری 6 عراد وسایط تیز رفتار بابت سال مالی 1399 تحت شماره داوطلبی(AS/04/NCB/1399) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارائه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.