مالی

بودجه و مصرف سال 1399:

مجموع بودجه عادی و انکشافی در سال 1399 جمعاْ مبلغ (337275120) سه صدو سی وهفت میلیون و دو صدو هفتادوپنج هزارو یک صدو بیست افغانی میباشد.

بودجه عادی :

مبلغ (293788722) دوصدونودوسه میلیون وهفت صدوهشتادوهشت هزاروهفت صدوبیست ودو افغانی .

بودجه انکشافی :

مبلغ (43486398) جهل وسه میلیون وچهارصدوهشتادوشش هزاروسه صدونود وهشت افغانی .

مصرف بودجه عادی :

مبلغ دوصدوهفتادویک میلیون وهشت صدوپنجا وهشت هزاروشش صدوسی وشش (271858636) افغانی که فیصدی مصرف بودجه عادی 92.5 ٪ میباشد.

مصرف بودجه انکشافی :

شانزده میلیون وهفت صدونودوپنج هزاروهفت صدوهشتادوهشت (16795788) افغانی که مصرف فیصدی بودجه انکشافی 38.6 ٪ میباشد.

 

 

مالی 

شماره بودجه/گزارش و اسناد مالی دانلود
۱ اصل منظوری و مصرف ربع اول و دوم بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ دانلود
۲ گزارش سالی مالی ۱۳۹۸ دانلود