معرفی ریاست پلان و پالیسی اکادمی علوم

مقدمــــــه:

        ریاست پلان و پالیسی اکادمی علوم افغانستان حیثیت ستون فقرات این اداره را داشته و همواره تبارز ­­دهنده کار،فعالیت ها،دستآورد ها و پیشرفت ها در امورات علمی-تحقیقی و انکشافی این اداره را مطابق به پلان های از قبل طرح شده عهده داربوده. همچنان این ریاست به مثابه پل ارتباطی فی مابین اکادمی علوم وسایر ادارات دولتی که روابط کار تنگاتنگ اجرائیوی دارند می باشد این ریاست نظر به ساختار تشکیلاتی مستقیمآ تحت اثر رئیس عمومی فعالیت ها واجراات خویش را به منصه اجرا قرارمیدهد.

تشکیل ریاست پلان و پالیسی

ریاست  پلان و پالیسی  دارای مسؤلیت  های وظیفوی ذیل است .

1-ترتیب  و توحید  پلان  سالانه  اعضای کادر علمی  و اداری اکادمی علوم  غرض انسجام و سهولیت امور

2-طرح  و تدوین  پروژه  های انکشافی  برای تحقیقات  علمی اکادمی علوم در تفاهم  با مقام رهبری ریاست  اکادمی علوم با در نظرداشت نتایج  بدست  آمده برنامه های طرح ریزی شده قبلی.

3-تحلیل و ارزیابی پروژه  های علمی و انکشافی به منظورحصول اطمینان از نتایج پیشرفت  کار آنها.

4-ارائه مشوره در غنامندی  اهداف و پروگرام  های اداره جهت  تحقق اهداف استراتیژیک  ریاست اکادمی علوم

5-تشخیص حجم و ارزش خدمات  در برنامه  های علمی و انکشافی  طبق لایحه مربوط.

6-تشخیص و پیشنهاد نیازمندی  های بودجوی  به اساس  پلان  کار سالانه  با همکاری سایر ارگان ها و پروژه های انکشافی ریاست اکادمی علوم.

7-نظارت ، ارزیابی  و بررسی  نمودن  پلان های علمی ، مالی  و فورمه  های تشکیلاتی  بخش های مربوط اکادمی  علوم ، به منظور شفافیت  و مطابقت به آن.

8-اتخاذ پلان تدابیری کاری به منظور  نظارت و ارزیابی  از جریان  برنامه ها و فعالیت  های اکادمی علوم.

9-ارائه مشوره  در غنامندی  طرح اسناد تقنینی علمی مرتبط به اکادمی علوم .

10-ترتیب و توحید گزارش  از تطبیق پروژه  های علمی و انکشافی .

11-طرح و تدوین پالیسی و ستراتیژی در تفاهم  با مقام ریاست اکادمی علوم.

12-اخذ نظریات از نهاد های  علمی و تحقیقاتی  به منظور رشد و توسعه و پالیسی ها.

13-مطالعه و تحلیل  مطالب در مورد پالیسی های  تحقیقاتی  در اکادمی علوم به منظور  انکشاف پالیسی ها.

14-مطالعه و تحلیل  پالیسی های تطبیق شده  در سطح  ریاست اکادمی علوم  جهت  اطمینان  از موثریت  و کار های آنها.

15-بازنگری پالیسی ها لوایح ، و رهنمود های جدید به سطح ریاست اکادمی علوم  پروژه  های انکشافی  در عرصه  های علمی تحقیقاتی  غرض رسیدن به اهداف مربوط.

16-مدیریت و نظارت  از تطبیق  پالیسی ها و برنامه  های پلان شده .

17-حصول اطمینان  از صورت  درج دقیق ارقام  احصائیوی در فورم  های ارسالی اداره  ملی احصائیه  و معلومات .

18-ترتیب و تنظیم  پلانها ،  پالیسی ها ، گزارشات و فعالیت های مربوط در دیتابیس جهت حفظ و نگهداشت و ارائه  آن به مراجع ذیدخل عندالموقع.

19-ترتیب و تنظیم  دفتر اندراج  اکادمی علوم  غرض سهولت  امور.

20-ارسال گزارشات  ، دست آورد ها ، فعالیت  های علمی اداری و انکشافی به مراجع ذیصلاح ازجمله

( اداره امور محترم ریاست جمهوری   وزارت های محترم اقتصاد، . مالیه ، اطلاعات و فرهنگ ،اداره ملی احصائیه  معلومات ،  .) بطور ماهوار ، ربعوار ، شش ماه و سالتمام.