اعلان برندگی پروژه ۷۶ قلم قرطاسیه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی ۱۴۰۰

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه ۷۶ قلم قرطاسیه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی ۱۴۰۰

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ۷۶ قلم قرطاسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/03/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (1,642,978) یک ملیون و شش صد و چهل و دو هزار و نه صدو هفتاد و هشت افغانی  با شرکت تجارتی ظهیر عثمان دارنده جواز نمبر (71079) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .