د علومو اکاډمي د تفتیش آمریت پېژندنه

مقدمه:

د داخلي تفتیش آمریت په تشکیل کې مستقیماً د علومو اکاډمي د عمومي رئیس تر اثر لاندې کار کوي او له خپلو اجراآتو  مسقیماً د علومو اکاډمي ریاست ته د ګزارش ورکولو مسوولیت لري.

د داخلي تفتیش آمریت  قوانین، قرامین، د وزیرانو شوران مصوبې، د داخلي تفتیش ادارې د مقررو احکام، د داخلي تفتیش ادارې د ستندرد تعلیمات نامه او داسې نورو اسنادو چې د علومو اکاډمي د معالی او اداري فعالیتونو کنترول او تنظیموي او دغه اسنادونه په سمه توګه څاري.

تشکیل:

عزیز الرحمن رحیمی: دریم بست: د علومو اکاډمي د داخلي تفتیش آمریت

شیر احمد جوینده: څلورم بست: د داخلي تفتیش د آمریت داخلي مفتش

څلورم بست: د داخلي تفتیش د آمریت داخلي مفتش خالي بست

سارا: اتم بست: د علومو اکاډمي د داخلي تفتیش آمریت امربر

د علومو اکاډمي د داخلي تفتیش آمریت مسؤلیتونه:

۱- د هغه واحدونو چې په مستقیماً توګه د علوم اکاډمي د عمومي ریاست تر اثر لاندې دي د هغو د مالی او اداری کړنو منظم تفتیش او بررسي.

۲-د داخلي مراجعو تنظیم او لارښوونه د علومو اکاډمي د عمومي ریاست په سیستم کې.

۳-د کنترول او تفتیش د کارونو د تکمیل په پار د علومو اکاډمي د عمومي ریاست په سیستم کې د پیشنهادونو تنظیمول.

۴- د علومو اکاډمي په سیستم کې له تحت اثر داخلي واحدونو سره میتودیک او عملي همکاري .

۵-د تفتیش او بررسۍ د نتایجو پر اساس، د موثر ارتقا د تولدی له پاره د پیشنهاد ترتیب، د محصولاتو په قیمتونو کې کمښت راوستل، له بشري قواوو څخه ښه استفاده، د مالی او جنسي ‌‌ذخیرو ثابته سرمایه، د ملکیتونو د حفاظتول، له غیر ضروري مصاروفو جلوګیری کول، له دارايي څخه غیر معقوله استفاده او دولتي ډسپلین تفتیش.

۶- د هغو واحدونو چې د علومو اکاډمي د عمومي ریاست تر اثر لاندې دي د هغو د مالي او اداري تفتیش او ارزونه.

۷-د علومو اکاډمي د عمومي ریاست د پلان مطابق او د هغو د لزوم دید او د مافوق مقاماتو د اوامرو پر اساس خارج د پلان د مالی او اداری فعالیتونو تفتیش او ارزونه .

۸- د پخواني اجرا شوي تفتیش د موضوعاتو او مالی او اداري فعالیتونو او د تصامیمو او پیشنهادونو عملي کول.

۹-د د تفتیش د نتایجو د ارزیابی او تحلیل پر اساس د تشخیص شوي نواقصو کنترول او د هغو تطبیق.

۱۰- د تفتیش په جریان کې د علومو اکاډمي د اثر لاندې د واحدونو د د غیر قانونوي کړنو په هکله قانوني پریکړې کول.

۱۱- له تشخیص شوي سرغړونو او غیرقانوني اجراآتو د ذیصلاح مقام خبرول.

د داخلي تفتیش آمریت دندې:

۱-د علومو اکاډمي د منقول او غیر منقول دارایي او سرغړونو د تشخیص په پار د داخلي تفتیش د آمریت د پلان جوړول،

۲-د مفتشینو له پاره د کاري رهنمودونو ترتیبول، د چارو د ښه پرمختګ له پاره هغو ته لارښوونه او د هغو توظیفول د علومو اکاډمي مربوطه برخو کې.

۳- د علومو اکامي د کاري فعالیتونو په هکله د داخلي مفتش او د تفتیش د عالي  ادارې د پلاوي د نظریاتو او وړاندیزونو د تطبیق له څارنګوالی کنترول، د اطمینان په پار.

۴- د چارو د ښه پرمختګ او د هماهنګي د ایجاولو په پار د تفتیش له عالي ادارې سره د اړیکو ساتل او د دغې ادارې غونډو کې د الزام په صورت کې ګډون کول.

۵- د مفتش له چارو اطمینان حاصلول او د هغو له خوا د وړاندې شوي ګزارشونو د محتوا دقیق ملاحظه کول او د علومو اکاډمي مقام ته د هدایت، منظوری  او د هغه تحقق پاره استول.

۶-د علومو اکاډمي د عادي او انکشافي بودیجې د مصارفو څخه د اطمینان په خاطر د مفتش د ګزارشونو ارزیابی او تحلیل کول.

۷- د مفتش د تحقق د پروسیجرونو  او د رهنمود په رڼا کې د تفتیش څرنګوالی څخه نظارت او مراقبیت د اطمینان په خاطر.

۸- د کارونو د ښه پرمختیا په پار د دې آمریت مربوط بستونو د استخدام او ظرفیت لوړونې له پروسې څخه نظارت.

۹- د داخلي تفتیش د آمریت له  اهدافو، پلانونو او برنامو له پلي کېدو ساتنه.

۱۰- د هغو ټولو چارو ترسره کول چې د علومو اکاډمی د رهبرۍ لخوا د ادارې د قانون، مقرره، اهداف او خط مشي په رڼا کې سپارل کیږي.